Wszystkie hity internetu. Szybko.
Kup i opłać zamówienie do 15:00 - wyślemy je w ten sam dzień! Zapraszamy do zakupów. Sprawdź warunki
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin sklepu

![]()
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAXYDS.EU
SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. KORZYSTANIE Z KONTA (PANELU KLIENTA)
 5. KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA
 6. NEWSLETTER
 7. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 8. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY PRODUKTU
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 13. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. ZAŁĄCZNIK 1 – UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: https://www.maxyds.eu/ (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z zasobów oraz funkcjonalności Serwisu przez usługobiorców dokonujących zakupu kursów i innych produktów cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym.
Niniejszy regulamin, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie dostępu do naszych produktów cyfrowych, reguluje warunki zawarcia i realizacji umowy o dostarczanie produktu cyfrowego za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,
Zespół maxyds.eu


1)POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (adres siedziby: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica i adres do doręczeń: ISO TRDE - Panattoni Park, Spółdzielcza 10, Budynek 3, 59-220 Legnica); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947722; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 15.175.000,00 zł; NIP: 6912559326; REGON: 521121810,
  adres poczty elektronicznej: info@maxyds.eu oraz numer telefonu kontaktowego: 664-955-011 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego,
  chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy i obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  b) KONTO, PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego przypisany do Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  c) NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  d) PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  e) PRODUKT – (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa, (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i inna niż cyfrowa) lub (4) prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  f) REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  g) SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://maxyds.eu.
  h) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  i) USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i posiada ono dla tej osoby charakter zawodowy (to jest niebędąca konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędąca także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  j) USŁUGODAWCA – ISO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (adres siedziby: ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica i adres do doręczeń: ISO TRDE - Panattoni Park, Spółdzielcza 10, Budynek 3, 59-220 Legnica); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000947722; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 15.175.000,00 zł; NIP: 6912559326; REGON: 521121810,adres poczty elektronicznej: info@maxyds.eu oraz numer telefonu kontaktowego: 664-955-011.

2)OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem może być zakłócenie prawidłowego działania Serwisu albo wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego oraz Produktów niezbędne
  jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;
  (3) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Mozilla Firefox 54, Google Chrome 58, Safari 10.1 lub Edge 16; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookiesoraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych i Produktów, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Zamówienia przesyłane są do Klientów końcowych, z którymi Sprzedawca nie ma zawartej umowy sprzedaży. W przypadku składania zamówień, konieczne jest także podanie danych Klienta końcowego, a to danych o których mowa w punkcie 1. Rozdziału 5.

3)USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia może doprowadzić do zawarcia umowy z Usługodawcą, co pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności za Produkt.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Konto (Panel Klienta).
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w poniższym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów, instrukcji oraz wyjaśnień wyświetlanych w trakcie korzystania ze strony Serwisu.

4)KORZYSTANIE Z KONTA (PANELU KLIENTA)

 1. Usługa Elektroniczna Konto (Panel Klienta) świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony.
 2. Panel Klienta zastrzeżony jest dla Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji w Serwisie Internetowym. Usługobiorca ma prawo zmienić dane dostępowe do Konta w każdej chwili po zalogowaniu do Konta, z zastrzeżeniem, że wybrane hasło musi być odpowiednio złożone oraz nie powinno być powtórzeniem hasła stosowanego przez Usługobiorcę w innych miejscach w Internecie.
 3. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji widocznego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj konto” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
  W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: wybór formy fakturowania, nazwa firmy, NIP, adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, login oraz hasło.
 4. Po zalogowaniu do Konta Usługobiorca uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, dla których zastrzeżony został wymóg posiadania Konta.
 5. Usługobiorca obowiązany jest aktualizować swoje dane podane w ramach Panelu Klienta w razie ich zmiany.
 6. Usługobiorca obowiązany jest zachować dostęp do Panelu Klienta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udostępniania Konta innym osobom, w szczególności poprzez najem lub użyczenie Konta.
 7. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach: (1) gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza niniejszy Regulamin; (2) gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) gdy działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego; (4) gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu.
 9. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 10. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail.
 11. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
 12. Usługobiorca ma również możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
  (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adres: info@maxyds.eu. Po usunięciu Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego zasobów i funkcjonalności.
 13. Usunięcie Konta z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługobiorcy nie uprawnia Usługobiorcy
  do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres dostępu do Produktów
 14. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.
 15. Za pomocą danych do Konta, Klient ma możliwość również zalogować się do konta dostępnego pod adresem www.maxy.pl oraz www.maxyds.eu

5)KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

6)NEWSLETTER

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez - (1) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (2) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta – z chwilą kliknięcia pola „Zapisz zmiany” Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter, (3) podanie w formularzu na stronie domowej Sklepu Internetowego w polu „Newsletter” imienia oraz adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Zapisz się” - z chwilą kliknięcia pola „Zapisz się” Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez (1) wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maxyds.eu lub też pisemnie na adres: ISO TRDE - Panattoni Park, Spółdzielcza 10, Budynek 3, 59-220 Legnica, (2) zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta – z chwilą kliknięcia pola „Zapisz zmiany” Usługobiorca zostaje wypisany z Newslettera, (3) podanie w formularzu na stronie domowej Sklepu Internetowego w polu „Newsletter” adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Wypisz” - z chwilą kliknięcia pola „Wypisz” Usługobiorca zostaje wypisany z Newslettera.
7)SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu IdoPay oraz PayPal– możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.idosell.com/pl/idopay/ oraz https://www.paypal.com/pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu IdoPay oraz PayPal. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  *
  * IdoPay - IAI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szczecinie (al. Piastów 30, 71-064 Szczecin), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000891870, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 820.000,00 zł, NIP: 5252767146, REGON: 381595506.
  * PayPal – Firma PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007
 2. Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Usługodawca uprawniony jest do udzielenia kredytu kupieckiego na rzecz Klientów.
   • Szczegółowe warunki i tryb udzielenia kredytu kupieckiego reguluje osobna umowa zawierana między Usługodawcą a Klientem.

8)KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej terytorium.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
 3. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  • Przesyłka pocztowa.
  • Przesyłka kurierska.
  • Przesyłka na własnych etykietach kurierskich Klienta.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta różni się w zależności od ilości i rodzaju Produktu – nie dłużej jednak niż do 30 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku) dla Produktów dostarczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie dłużej niż do 60 dni roboczych (tj. dni od poniedziałku do piątku) dla Produktów dostarczanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • w udzielenia kredytu kupieckiego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  • Sposób informowania o kosztach dostawy jest dostępny pod adresem: https://www.maxy.pl/Cennik-przesylek-miedzynarodowych-ccms-pol-25.html

9)KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: info@maxyds.eu), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy technicznej w razie jakichkolwiek problemów związanych z działaniem Produktów i Usług Elektronicznych. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

10)PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca udziela rękojmi na okres 2 lat od daty zakupu towaru.

11)USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi i Usługobiorcy przysługuje nieustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki. Koszt obsługi zwrotu - 10 zł netto.

12)PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług Elektronicznych oraz Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,

  o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 13. Regulaminu.

13)PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany warunków licencji na Produkty; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany danych identyfikacyjnych lub kontaktowych Usługodawcy; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Usługobiorców/Klientów; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostarczania Produktów– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

15)ZAŁĄCZNIK NR 1 – UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca (dalej: „Powierzający”) oraz Usługodawca (dalej: „Procesor”) postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, jak również w celu właściwej realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Powierzający powierza Procesorowi dane osobowe osób trzecich do przetwarzania w celu świadczenia przez Procesora usług wskazanych w Regulaminie, w zakresie i na zasadach określonych niniejszą umową powierzenia (dalej: „Umowa powierzenia”) oraz z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 1. Powierzający oświadcza, że powierzone Procesorowi do przetwarzania dane osobowe zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że jest ich administratorem w rozumieniu rozporządzenia RODO.
 2. Procesor oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji na rzecz Powierzającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych może być zróżnicowany i obejmuje w szczególności dane osób trzecich, które Powierzający wprowadził do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Procesora, jak również dane, które te osoby trzecie samodzielnie udostępniają Powierzającemu, a w konsekwencji także Procesorowi, korzystając z usług Powierzającego, które świadczy dla tych osób za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Procesora, przy wykorzystaniu tego systemu teleinformatycznego oraz zasobów, które w tym systemie zgromadził i udostępnił następnie osobom trzecim do używania. Procesor może uzyskiwać dostęp do podstawowych danych identyfikujących osoby trzecie, które łączą się z jego serwerem, na którym Powierzający zgromadził zasoby, z których te osoby korzystają.
 4. Dane powierzane są Procesorowi przez Powierzającego wyłącznie w celu:
  • prawidłowego wykonania przez Procesora umowy zawartej z Powierzającym, w tym Umowy o Świadczenie Usług (dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może podnosić Powierzający w stosunku do Procesora lub jakie mogą być podnoszone przez Procesora (dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Procesora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, tj. 3 lata w przypadku roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Procesor może dokonywać na powierzonych mu danych osobowych czynności przetwarzania polegające na ich przechowywaniu, szyfrowaniu oraz kopiowaniu (w zakresie uzasadnionym dokonywaniem kopii zapasowych zasobów serwera dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, jak i dla celów wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Powierzającym).
 6. Procesor przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na podstawie udokumentowanego polecenia Powierzającego, którym jest niniejsza Umowa powierzenia. Procesor nie będzie powierzał danych osobowych dalszym podmiotom bez wyraźnej, udokumentowanej zgody Powierzającego w tym zakresie.
 7. Procesor zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 rozporządzenia RODO, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
 8. Procesor zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. W szczególności natomiast Procesor zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Powierzającemu w spełnianiu obowiązków nałożonych na niego na podstawie art. 32-36 rozporządzenia RODO, a także w odpowiadaniu na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania przez nią jej uprawnień.
 9. Procesor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia w jego imieniu.
 10. Procesor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy powierzenia, zarówno w trakcie zatrudnienia ich przez Procesora, jak i po ustaniu zatrudnienia.
 11. Procesor po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego siedziby Procesora nakazują przechowywanie danych osobowych przez określony czas po zaprzestaniu ich przetwarzania. W takim wypadku Procesor przechowuje dane do celów wykonania ciążącego na nim obowiązku prawnego, czego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 12. Procesor oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Procesora), która zostanie dopuszczona do przetwarzania danych powierzonych przez Procesora, zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 13. Procesor zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Powierzającego:
 • o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia;
 • o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
 • o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
 • o wszczęciu u Procesora kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych;
 • o każdej wątpliwości dotyczącej wydanego mu przez Powierzającego polecenia, jeżeli w jego ocenie będzie ono stanowić naruszenie rozporządzenia RODO.
 • 14. Procesor udostępnia Powierzającemu na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki nakładane przez niego na mocy niniejszej Umowy powierzenia, jak i przepisów rozporządzenia RODO.Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,
Zespół maxyds.eu
![]()

Zaufane Opinie IdoSell
4.82 / 5.00 176 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-11
Mega duży
2024-05-13
super
pixel